Eco­lu­tion mul­lis­taa bio­jät­teen käsit­te­lyn Älyk­kääl­lä Bio­reak­to­ril­la. Bio­jät­teen mää­rä pie­ne­nee 80% lähel­lä syn­ty­paik­kaa. Bio­jä­teon­gel­ma muu­te­taan arvok­kaak­si raa­ka-aineek­si.

Uusim­mat uuti­set

Uusi hallitus

Maa­lis­kuun lopus­sa pide­tys­sä yhtiö­ko­kouk­ses­sa pää­tet­tiin yhtiön hal­li­tuk­seen vali­ta Oscar Ander­sin, Tane­li Has­si­nen  ja Tii­na Pii­ra. Hal­li­tus valit­si jär­jes­täy­ty­mis­ko­kouk­ses­saan puheen­joh­ta­jak­si Tane­li…

Pilotreaktori

Pilot­reak­to­ria tes­tat­tiin huh­ti­kuus­ta loka­kuul­le 2016. Tes­tia­jois­sa var­men­net­tiin reak­to­rin toi­mi­mi­nen todel­li­sel­la bio­jät­teel­lä. Vii­py­mä­ai­ka oli par­ham­mil­laan vain 7 vuo­ro­kaut­ta. Käsi­tel­lyn jät­teen “rejek­ti”…

Ecolutionin uusi hallituskokoonpano

Eco­lu­tio­nin hal­li­tus­ko­koon­pa­noon on tul­lut muu­tok­sia. Hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja­na toi­mii Tane­li Has­si­nen. Uusi­na jäse­ni­nä hal­li­tuk­seen ovat tul­leet Oscar Ander­sin sekä Pasi Hima­nen.

Taneli Hassinen Ecolutionin hallituksen puheenjohtajaksi

Leh­dis­tö­tie­do­te 19.4.2016 Tane­li Has­si­nen Eco­lu­tio­nin hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jak­si Taa­le­ri Oyj:n vies­tin­tä­joh­ta­ja Tane­li Has­si­nen on valit­tu kier­to­ta­lou­teen eri­kois­tu­neen start-up-yri­tys Eco­lu­tion Oy:n hal­li­tuk­sen…

Eco­lu­tion mul­lis­taa bio­jät­teen käsit­te­lyn Älyk­kääl­lä Bio­reak­to­ril­la. Bio­jät­teen mää­rä pie­ne­nee 80% lähel­lä syn­ty­paik­kaa. Bio­jä­teon­gel­ma muu­te­taan arvok­kaak­si raa­ka-aineek­si.

Miten inno­vaa­tiom­me syn­tyi

Voit tutus­tua bio­reak­to­ri­ta­ri­naam­me tar­kem­min kat­so­mal­la ohei­sen ani­maa­tion.

Ota yhteyt­tä

Voit ottaa mei­hin yhteyt­tä. Ker­rom­me mie­lel­läm­me lisää bio­reak­to­ri­rat­kai­sus­ta sekä yhtiös­tä. Olem­me myös kiin­nos­tu­nei­ta kan­sain­vä­li­sis­tä yhteis­työ­kump­pa­neis­ta sekä sijoit­ta­jis­ta. Kuin­ka voim­me aut­taa Sinua?