Ecolutionin uusi hallituskokoonpano

Eco­lu­tio­nin hal­li­tus­ko­koon­pa­noon on tul­lut muu­tok­sia. Hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja­na toi­mii Tane­li Has­si­nen. Uusi­na jäse­ni­nä hal­li­tuk­seen ovat tul­leet Oscar Ander­sin sekä Pasi Hima­nen. He tuo­vat muka­naan lisää tär­ke­ää koke­mus­ta yrit­tä­jyy­des­tä, start-upeis­ta, rahoi­tuk­ses­ta sekä kier­rä­tys­lait­tei­den inno­voi­mi­ses­ta. Voit tutus­tua tar­kem­min hal­li­tuk­sen kokoon­pa­noon web­si­vuil­la Yri­tys -> Hal­li­tus koh­dan alla.