Taneli Hassinen Ecolutionin hallituksen puheenjohtajaksi

Leh­dis­tö­tie­do­te
19.4.2016

Tane­li Has­si­nen Eco­lu­tio­nin hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jak­si

Taa­le­ri Oyj:n vies­tin­tä­joh­ta­ja Tane­li Has­si­nen on valit­tu kier­to­ta­lou­teen eri­kois­tu­neen start-up-yri­tys Eco­lu­tion Oy:n hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jak­si. Has­si­nen on aiem­min toi­mi­nut muun muas­sa kaup­pa­kes­kuk­sia raken­ta­van SRV Yhtiöi­den vies­tin­tä- ja mark­ki­noin­ti­joh­ta­ja­na sekä Fin­nai­rin talous­vies­tin­tä- ja sijoit­ta­ja­suh­de­joh­ta­ja­na.

Eco­lu­tio­nin hal­li­tuk­sen muut jäse­net ovat rahoi­tuk­sen ja pää­oma­si­joit­ta­mi­sen asian­tun­ti­ja kaup­pa­tie­teen mais­te­ri Oscar Ander­sin ja muun muas­sa murs­kai­nin­no­vaa­tion kehit­tä­nyt diplo­mi-insi­nöö­ri Pasi Hima­nen sekä bio­reak­to­rin ja kehi­tys­työs­sä muka­na ole­va tek­nii­kan lisen­si­aat­ti Tii­na Pii­ra ja Eco­lu­tio­nin perus­ta­ja diplo­mi-insi­nöö­ri Pek­ka Vir­ta­nen.

Eco­lu­tio­nin kehit­tä­män bio­reak­to­rin koe­käyt­tö­oh­jel­ma on val­mis­tu­mas­sa, ja reak­to­rin kau­pal­li­nen käyt­tö alkaa. Kump­pa­ni­na kehi­tys­työs­sä on ollut kan­sain­vä­li­nen jät­teen­kä­sit­te­ly-yri­tys Suez Envi­ron­ne­ment, jon­ka Suo­men tytä­ryh­tiö on myös osak­kaa­na Eco­lu­tio­nis­sa.

”Yri­tys on mie­len­kiin­toi­ses­sa vai­hees­sa. Tii­viin kehi­tys­vai­heen jäl­keen inno­vaa­tion kau­pal­lis­ta­mi­nen on käyn­nis­ty­mäs­sä. Ensi­vai­heen koke­muk­set bio­jät­teen käsit­te­lyn mul­lis­ta­vas­ta kek­sin­nös­tä haem­me yhdes­sä Suezin kans­sa Suo­mes­ta. Var­sin nopeas­ti kään­näm­me kat­seem­me kan­sain­vä­li­sil­le mark­ki­noil­le”, hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Tane­li Has­si­nen tote­aa.

Bio­reak­to­ri käsit­te­lee sekä puh­das­ta että likais­ta bio­jä­tet­tä. Mik­ro­bio­lo­gi­sen pro­ses­sin aika­na alku­pe­räi­nen bio­jät­teen mas­sa vähe­nee 80 pro­sent­tia. Kehi­te­tyn reak­to­rin vuo­sit­tai­nen kapa­si­teet­ti on noin tuhat ton­nia, mikä vas­taa suu­ren kaup­pa­kes­kuk­sen tuot­ta­maa bio­jät­teen mää­rää.

”Reak­to­rim­me on sil­lä tavoin robus­ti, että esi­mer­kik­si kau­pan van­hen­tu­neet liha­tuot­teet voi­daan käsi­tel­lä murs­kat­tu­na myös pak­kauk­si­neen. Lop­pu­tu­lok­se­na on joko ravin­ne­pi­toi­nen lan­noi­te tai erit­täin kui­va bio­polt­toai­ne riip­puen jät­teen tyy­pis­tä.”

Eco­lu­tio­nin bio­reak­to­rin vah­vuu­te­na on, että se voi­daan sijoit­taa myös kau­pun­kia­lu­eel­le, sil­lä pro­ses­sis­sa ei syn­ny metaa­nia eikä hajua. Bio­jä­te hygie­ni­soi­tuu pro­ses­sin aika­na siten, ettei se kiin­nos­ta esi­mer­kik­si rot­tia tai lin­tu­ja. Koe­käy­tös­sä ole­va bio­reak­to­ri sijait­see Kirk­ko­num­mel­la.

Eco­lu­tion Oy
Vies­tin­tä

Lisä­tie­to­ja:

Teu­vo Timis­jär­vi, toi­mi­tus­joh­ta­ja, puh. 0400 701 558
Tane­li Has­si­nen, hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja, puh. 040 504 3321