Ota yhteyttä

Kuin­ka voim­me aut­taa sinua?

Sähköposti

ecolution@ecolution.fi

Puhelin

Mob. +358 400 702 777 / COO Pasi Himanen

Osoite

Ecolution Oy
c/o Chemitec Consulting Oy
Tietäjäntie 2, 01230 Espoo
Finland

Kuu­lem­me sinus­ta mielellämme lisää

Voit ker­toa kiin­nos­tuk­ses­ta­si Eco­lu­tio­niin.

Bio­reak­to­ri­rat­kai­sun esit­te­ly

Ker­rom­me mie­lel­läm­me lisää Älyk­kääs­tä Bio­reak­to­ris­ta, sen tuo­mis­ta hyö­dyis­tä, sovel­tu­vuu­des­ta sekä toi­mi­tuk­ses­ta.

Kansainväliset jake­li­jat

Olem­me kiin­nos­tu­nei­ta kan­sain­vä­li­sis­tä jake­li­jois­ta Älyk­kääl­le Bio­reak­to­ril­le. Jos kan­sain­vä­li­nen jake­lu kiin­nos­taa, niin olem­me sii­tä erit­täin kiin­nos­tu­nei­ta.

Uudet työntekijät

Pyrim­me rat­kai­se­maan glo­baa­le­ja ympä­ris­tö­on­gel­mia ja samal­la luo­maan uusia mie­lek­käi­tä ja tar­koi­tuk­sel­li­sia työ­teh­tä­viä. Voit ker­toa meil­le, mil­lai­set työ­teh­tä­vät sinua kiin­nos­ta­vat. Voim­me par­haim­mil­laan luo­da yhdes­sä unel­mien työ­pai­kan sinul­le. Yhtiön tar­vit­see aktii­vi­sia ja oma-aloit­tei­sia ihmi­siä val­ta­vil­le kan­sain­vä­li­sil­le mark­ki­noil­le. Ker­rom­me mie­lel­läm­me lisää tämän het­ken tar­peis­ta ja mah­dol­li­suuk­sis­ta. Voit lähet­tää avoi­men hake­muk­sen meil­le säh­kö­pos­tit­se (yhteys­tie­dot yllä).

Uudet sijoit­ta­jat

Eco­lu­tion tar­jo­aa myös sijoi­tus­mah­dol­li­suuk­sia enke­li­si­joit­ta­jil­le ja pää­oma­si­joit­ta­jil­le. Voim­me ker­toa mie­lel­läm­me lisää tämän het­ken sijoi­tus- ja tuot­to­mah­dol­li­suuk­sis­ta.

Jätä yhteys­tie­to­si