Pilotreaktori

Pilot­reak­to­ria tes­tat­tiin huh­ti­kuus­ta loka­kuul­le 2016. Tes­tia­jois­sa var­men­net­tiin reak­to­rin toi­mi­mi­nen todel­li­sel­la bio­jät­teel­lä.
Vii­py­mä­ai­ka oli par­ham­mil­laan vain 7 vuo­ro­kaut­ta. Käsi­tel­lyn jät­teen “rejek­ti” typ­pi­pi­toi­suu­det todet­tiin ana­lyy­seis­sä kor­keak­si. Rejek­tiä muo­dos­tui käsi­tel­lys­tä jät­tees­tä riip­puen 10…30 % ver­rat­tu­na alku­pe­räi­seen bio­jät­teen mää­rään.