Ratkaisu

Eco­lu­tion Äly­käs Bio­reak­to­ri

Eco­lu­tio­nin Äly­käs Bio­reak­to­ri­tek­no­lo­gia nos­taa aero­bi­sen bio­jät­teen­kä­sit­te­lyn uudel­le tasol­le.

Bio­jä­te aiheut­taa hai­tal­li­sia metaa­ni­kaa­su­pääs­tö­jä ympä­ris­töön, hajo­tes­saan hal­lit­se­mat­to­mas­ti keräy­sas­tiois­sa. Metaa­ni on ympä­ris­töl­le yli 20 ker­taa vaa­ral­li­sem­paa kuin hii­li­diok­si­di. Metaa­ni voi myös räjäh­tää sul­je­tuis­sa astiois­sa.

Eco­lu­tio­nin paten­toi­ma Äly­käs Bio­reak­to­ri voi käsi­tel­lä bio­jät­teen lähel­lä sen syn­ty­paik­kaa tur­val­li­ses­ti. Bio­jät­teen mää­rä pie­ne­nee 80 % ja lop­puo­sal­la lan­noi­te­taan maa­pe­rää. Eco­lu­tion Bio­reak­to­ri pie­nen­tää kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti bio­jä­teon­gel­maa 80 % ja muut­taa bio­jät­teen arvok­kaak­si raa­ka-aineek­si hygiee­ni­ses­ti ja tur­val­li­ses­ti. Kiin­teä lop­pu­tuo­te­ja­los­te sisäl­tää maa­pe­räl­le arvok­kaat ravin­teet: typ­pi, fos­fo­ri ja kalium.

Bio­reak­to­ri voi sijai­ta tur­val­li­ses­ti myös kau­pun­kiym­pä­ris­tös­sä. Bio­reak­to­ri käsit­te­lee bio­jät­teen tur­val­li­ses­ti ilman räjäh­dys­vaa­ro­ja kau­pun­kiym­pä­ris­tös­sä. Kiin­teä lop­pu­tuo­te on hygie­ni­soi­tu ja siten help­po kul­jet­taa. Kul­je­tus­tar­ve pie­ne­nee 80 % Älyk­kääl­lä Bio­reak­to­ril­la. Bio­jät­teen haju­hai­tat sekä lii­ken­teen aiheut­ta­mat vaa­rat ja melu­hai­tat pie­ne­ne­vät.

Bio­reak­to­riin voi­daan tuo­da bio­jä­tet­tä keräy­sas­tioil­la, keräy­sau­toil­la sekä bio­jät­teen put­ki­kul­jet­ti­mil­la.

Äly­käs Bio­reak­to­ri voi­daan asen­taa noin 5 met­riä kor­ke­aan ulko- tai sisä­ti­laan. Säh­kö-, vesi- ja vie­mä­ri­lii­tyn­nät ovat yksin­ker­tai­set ja pääs­töt­tö­mät. Bio­jä­te voi olla sekä puh­das­ta että pakat­tua. Bio­jä­te syö­te­tään murs­kai­men kaut­ta Bio­reak­to­riin, jos­sa se käsi­tel­lään 10–14 päi­vän aika­na vaa­rat­to­mak­si kiin­teäk­si lop­pu­tuot­teek­si. Bio­jät­teen mää­rä pie­ne­nee 80 % Älyk­kääl­lä Bio­reak­to­ril­la. Yksi bio­reak­to­ri voi käsi­tel­lä bio­jä­tet­tä noin 1000 ton­nia vuo­des­sa, mikä vas­taa suu­ren ostos­kes­kuk­sen (ostos­kes­kus sisäl­tää esim. kak­si hyper­mar­ket­tia) vuo­tuis­ta bio­jä­te­mää­rää.

Ole hyvä, lataa Bio­reak­to­rie­si­te!

Hyö­dyt

Kuin­ka Eco­lu­tion Bio­reak­to­ri voi aut­taa sinua. Äly­käs Bio­reak­to­ri tuo sinul­le suu­ren jou­kon hyö­ty­jä. Niis­tä nel­jä mer­kit­tä­vim­pää ovat:

Monin­ker­tai­set kus­tan­nus­sääs­töt

Äly­käs Bio­reak­to­ri tuo sinul­le monin­ker­tai­sia kus­tan­nus­sääs­tö­jä, 50 — 80% ver­rat­tu­na nykyi­siin käy­tän­töi­hin. Bio­reak­to­ri käsit­te­lee kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti bio­jät­teen lähel­lä sen syn­ty­paik­kaa ja samal­la bio­jät­teen mää­rä pie­ne­nee 80 %. Äly­käs Bio­reak­to­ri pie­nen­tää samal­la ker­taa sekä käsit­te­ly- että kul­je­tus­kus­tan­nuk­sia.

Eco­lu­tion Bio­reak­to­ri jär­ki­pe­räis­tää bio­jät­teen­kä­sit­te­lyn

Bio­jät­teen mää­rä ja ongel­ma pie­ne­vät 80 %. Äly­käs Bio­reak­to­ri pie­nen­tää suur­ta glo­baa­lia bio­jä­teon­gel­maa 80 %. Bio­jät­teen ympä­ris­töl­le hai­tal­li­set metaa­ni­kaa­su­pääs­töt (yli 20 ker­taa vaa­ral­li­sem­paa kuin hii­li­diok­si­di) eli­mi­noi­daan Bio­reak­to­ril­la. Lisäk­si, Bio­reak­to­ri pie­nen­tää bio­jät­teen kul­je­tus­tar­vet­ta 80 %, kos­ka bio­jä­te voi­daan käsi­tel­lä ympä­ris­töys­tä­väl­li­ses­ti heti lähel­lä sen syn­ty­paik­kaa. Tänä päi­vä­nä bio­jä­te pitää erik­seen kul­jet­taa suu­riin kes­ki­tet­tyi­hin käsit­te­ly­lai­tok­siin. Eco­lu­tion Bio­reak­to­ri voi kor­va­ta tämän eril­li­sen kul­je­tuk­sen.

Ongel­mas­ta mah­dol­li­suus

Ongel­mal­li­nen bio­jä­te muu­te­taan mah­dol­li­suu­dek­si. Bio­jä­te muu­te­taan kiin­teäk­si jalos­teek­si (€ !), jos­sa ovat maa­pe­räl­le arvok­kaat ravin­teet: typ­pi, fos­fo­ri ja kalium. Kiin­teä lop­pu­tuo­te on hygie­ni­soi­tu hajut­to­mak­si ja eläi­mil­le kel­paa­mat­to­mak­si kiin­teäk­si jalos­teek­si, joka on help­po ja tur­val­li­nen kul­jet­taa.

Kaik­ki­ruo­kai­suus

Äly­käs Bio­reak­to­ri voi käsi­tel­lä tur­val­li­sem­min ja vika­sie­toi­sem­min eri­lai­sia bio­jä­te­vir­to­ja. Moder­ni tek­no­lo­gia mah­dol­lis­taa eri­lais­ten bio­jä­te­vir­to­jen käsit­te­lyn yhdel­lä ja samal­la Bio­reak­to­ril­la. Aero­bi­nen bak­tee­ri­kan­ta pys­tyy käsit­te­le­mään tasa­pai­noi­sem­min eri­lai­sia bio­jä­te­vir­to­ja kuin esi­mer­kik­si bio­kaa­su­lai­tos­ten mik­ro­bi­kan­nat.

Bio­reak­to­rin asen­nus

Bio­reak­to­ri voi­daan asen­taa hel­pos­ti eri­lai­siin ympä­ris­töi­hin. Bio­reak­to­ri voi­daan myös siir­tää toi­seen koh­tee­seen. Bio­reak­to­rin yksin­ker­tai­set lii­tyn­nät mah­dol­lis­ta­vat tämän.

  • Taval­li­nen vie­mä­ri- ja vesi­lii­tyn­tä vesiä var­ten
  • Säh­kö­lii­tyn­tä tar­vit­ta­val­la tehol­la

Bio­reak­to­ri tar­vit­see noin vii­si met­riä kor­kean tilan ulko­na tai sisäl­lä. Bio­reak­to­rin ympä­ril­le tulee jär­jes­tää tilaa bio­jät­teen syöt­töä var­ten sekä lan­noi­te­ja­los­teen pois vien­tiä var­ten.

Bio­reak­to­riin voi­daan tuo­da bio­jä­tet­tä eri­lai­sil­la tavoil­la

  • Käsin kul­jet­ta­mal­la tai syöt­tö­as­tiois­ta tyh­jen­tä­mäl­lä
  • Jäte­kuor­ma-autoil­la
  • Put­ki­kul­je­tus­jär­jes­tel­mil­lä

Bio­reak­to­ri tar­vit­see viran­omai­sil­ta ympä­ris­tö­lu­van (kun­nat) sekä Evi­ran luvat kiin­teäl­le lop­pu­tuot­teel­le.