Tietoa meistä

Yri­tys

Eco­lu­tion tavoit­te­lee glo­baa­lia mark­kin­ajoh­ta­juut­ta hajau­te­tus­sa bio­jät­teen­kä­sit­te­lys­sä. Äly­käs Bio­reak­to­ri mul­lis­taa ja jär­ki­pe­räis­tää nykyi­sen bio­jät­teen­kä­sit­te­lyn. Bio­reak­to­ri tuo 60–80 % kus­tan­nus­sääs­tö­jä niin käsit­te­lys­sä kuin kul­je­tuk­sis­sa­kin. Bio­jät­teen mää­rä pie­ne­nee 80 % lähel­lä sen syn­ty­paik­kaa, ja glo­baa­li bio­jä­teon­gel­ma muu­te­taan arvok­kaak­si raa­ka-aineek­si (ravin­ne­kier­rä­tys). Eco­lu­tion eli­mi­noi ympä­ris­töl­le erit­täin hai­tal­li­set metaa­ni­pääs­töt (yli 20 ker­taa hai­tal­li­sem­paa kuin hii­li­diok­si­di) ja muut­taa tämän suu­ren ongel­man mah­dol­li­suu­dek­si.

Eco­lu­tio­nin perus­ta­jia yhdis­tää yrit­tä­jyys, laa­ja yhteis­kun­nal­li­nen vai­kut­ta­mi­nen, inno­vaa­tiot, ympä­ris­tön­suo­je­lu sekä sijoit­ta­mi­nen. Mul­lis­ta­va aero­bi­nen bio­reak­to­ri­tek­no­lo­gia nos­taa bio­jät­teen­kä­sit­te­lyn uudel­le tasol­la. Se kor­jaa monia kom­pos­to­rien ja aiem­pien tek­nis­ten rat­kai­su­jen ongel­mia.

Eco­lu­tion pyr­kii voi­mak­kaa­seen kas­vuun, glo­baa­lien ympä­ris­tö­on­gel­mien rat­kai­se­mi­seen sekä hyvään sijoi­tus­ten tuot­toon. Tii­miin hae­taan yrit­tä­jä­hen­ki­siä ja moder­nin orga­ni­saa­tio­kult­tuu­rin (auto­no­mia, mer­ki­tyk­sel­li­nen työn sisäl­tö) raken­ta­via ihmi­siä.

Joh­to

Pasi Himanen

COO

Syn­ty­nyt 1961, DI

Kes­kei­nen työ­ko­ke­mus
XO-Group Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja ja osa­kas 2000–2015
Tai­fun Engi­nee­ring Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja ja osa­kas 1992–2000
Huber/Suomen Teh­das­pal­ve­lu Step Oy:n asia­kas­pal­ve­lu­pääl­lik­kö 1988–1992

Hal­li­tus

Taneli Hassinen

Hallituksen puheenjohtaja

Syn­ty­nyt 1961

Kes­kei­nen työ­ko­ke­mus
Taa­le­ri Oyj:n vies­tin­tä­joh­ta­ja vuo­des­ta 2015
SRV:n vies­tin­tä- ja mark­ki­noin­ti­joh­ta­ja (2011–2015)
Fin­nair Oyj:n talous­vies­tin­näs­tä ja sijoit­ta­ja­suh­teis­ta vas­taa­va joh­ta­ja (2008–2011)
Fin­nair Oyj:n vies­tin­tä­pääl­lik­kö ja talous­tie­dot­ta­ja­na (2001–2008)
Eri teh­tä­vät Fin­nair Oyj:n kau­pal­li­sis­sa toi­min­nois­sa (1987–2001)

Oscar Andersin

Hallituksen varapuheenjohtaja

Syn­ty­nyt 1988, KTM

Kes­kei­nen työ­ko­ke­mus
Vencu­ba­tor, bis­ne­sa­na­lyy­tik­ko 2015-
Scri­po, bis­ne­sa­na­lyy­tik­ko 2014

Luot­ta­mus­teh­tä­vät
Nokian Pani­mo Oy:n hal­li­tuk­sen jäsen 2015-

Tiina Piira

Hallituksen jäsen

Syn­ty­nyt 1965, TkL

Kes­kei­nen työ­ko­ke­mus
Che­mi­tec Con­sul­ting Oy, pro­ses­si­asian­tun­ti­ja (1997-)
Tek­nil­li­nen kor­kea­kou­lu, Tek­nil­li­sen kemian labo­ra­to­rio, tut­ki­ja, ope­tusas­sis­tent­ti (1989–1997)

Reak­tio­tek­niik­ka eri­tyi­sa­lu­ee­na, pro­ses­si­tek­nil­li­ses­ti erit­täin haas­ta­vat pro­jek­tit, jät­teen­kä­sit­te­ly­pro­ses­sit, ympä­ris­tö­asiat (ympä­ris­tö­lu­vat, pääs­tö­kaup­pa) sekä ris­kia­na­lyy­sit.

Luot­ta­mus­teh­tä­vät
KTY ry, Kemial­lis­tek­nil­li­nen Yhdis­tys ry, hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja (2006–2007, 2010–2011, 2016-)
SKKS ry, Suo­men Kemian Seu­ra ry, hal­li­tuk­sen vara­pu­heen­joh­ta­ja (2006–2011)

Omis­ta­jat

Eco­lu­tio­nin taka­na on yli 50 omis­ta­jan jouk­ko. Eco­lu­tion rahoi­tus on bis­ne­sen­ke­li­poh­jais­ta. Omis­tuso­suu­det vaih­te­le­vat muu­ta­mis­ta pro­sen­teis­ta noin 20 pro­sent­tiin. Omis­ta­jat ovat yksi­tyis­hen­ki­löi­tä, bis­ne­sen­ke­lei­tä, sijoit­ta­jia sekä yhtiön joh­toa. Omis­ta­jien arvo­poh­jaa yhdis­tää yrit­tä­jyys, sijoit­ta­mi­nen, laa­ja yhteis­kun­nal­li­nen vai­kut­ta­mi­nen sekä ympä­ris­tön­suo­je­lu.

Kuu­lem­me mie­lel­läm­me lisää kiin­nos­tuk­ses­ta­si sijoit­taa Eco­lu­tio­niin. Yhteys­tie­dot löy­dät tääl­tä.